U nás jednoduše půjčíte cokoliv

pujcite.cz » Pro půjčovny » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro partnery

Všeobecné obchodní podmínky - půjčovny

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu pujcite.cz pro půjčovny (dále jen „Obchodní podmínky - půjčovny“) vydává společnost Tegart s.r.o. (dále jen "provozovatel") , jako provozovatel tohoto portálu, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Půjčitelem, využívajícími pujcite.cz k nabízení pronájmu svého zboží.

1.2. Provozovatel portálu je společnost Tegart s.r.o., se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno – Lesná, IČ 051 84 088, DIČ CZ05184088. Je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93993. Další informace: datová schránka: g9yxhk9, bankovní účet: Fio banka, a.s., č. účtu: 2801018744 / 2010, IBAN: CZ5420100000002801018744

2. Registrace půjčovny nebo půjčitele (dále jen "půjčitel")

2.1. Základní registraci půjčitele provádí provozovatel a to buď na žádost půjčitele nebo z vlastní iniciativy, na základě dostupných informací z internetových stránek půjčitele. Provozovatel vytvoří účet pro nového půjčitele a uvede zde minimálně základní identifikační údaje. Následně zašle e-mailem přihlašovací údaje půjčiteli. Ten může pod svůj účet vytvořit libovolné množství zboží k zapůjčení včetně fotografií a případného příslušenství. 

3. Vystavené zboží

3.1. Půjčitel se zavazuje nabízet pouze zboží, které sám vlastní, případně k nim má jiné vlastnické právo. Zboží musí být prosté případných vad bránících užívání nebo právních vad. Musí být v souladu s právním řádem České republiky, zejména se nesmí jednat o:

3.1.1. Zboží, s nímž není půjčitel oprávněn disponovat, nebo které vykazuje jakékoli jiné právní vady;

3.1.2. dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály;

3.1.3. zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv);

3.1.4. zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.

3.2. Informace o zboží musí být pravdivé a aktuální a musí se týkat výhradně samotného zboží. Informace mohou být doplněny fotkami konkrétního zboží, případně produktovými fotkami.

4. Práva a povinnosti půjčitele

4.1. Registrovanému půjčiteli je umožněn přístup do administračního rozhraní portálu. Zde může spravovat své identifikační údaje, sortiment zboží, rezervace a další nastavení. Půjčitel je povinen udržovat své identifikační, kontaktní a ostatní údaje zadané v administračním rozhraní, neustále aktuální. V případě porušení této povinnosti může docházet k matení nebo klamání uživatelů, na základě čehož je provozovatel oprávněn půjčitele dočasně zablokovat.

4.2. Půjčitel bere na vědomí, že většina uživatelů, užívajících portál k vyhledávání a k pronájmu zboží, se nachází v postavení spotřebitele. Proto se na právní vztah vyplývající z nájemní smlouvy uplatní předpisy o ochraně spotřebitele, zejména zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tím není dotčena odpovědnost půjčitel dodržovat další právní předpisy týkající se specifického zboží.

4.3. Půjčitel se zavazuje komunikovat s uživatelem co nejrychleji a bez zbytečných průtahů potvrzovat či zamítat případné rezervace, případně odpovídat na dotazy.

5. Práva a povinnosti provozovatele

5.1. Provozovatel jakožto poskytovatel služeb informační společnosti ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodpovídá za obsah, zadaný půjčiteli na portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn oprávněnými osobami, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Tato odpovědnost provozovatele nemá žádný vliv na oprávnění provozovatele dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou půjčitelem na portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jeho protiprávního charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a zájmy provozovatele nebo portálu.

6. Provize

6.1. Registrace půjčitele na portálu, publikování a propagace jeho profilu a sortimentu zboží je bezplatné. Provize náleží provozovateli z každého zprostředkovaného pronájmu zboží provedeného přes portál. Jedná se o uživatelem zadaný pronájem přes stránky portálu a tento potvrzený pronajímatelem. Provize se počítá z konečného nájemného za zboží ve výši 10%, není-li dohodnuto jinak.

6.2. V případě, že dojde ke stornování pronájmu ze strany uživatele, náleží provozovateli provize ve výši 10% ze storno poplatku, který náleží půjčiteli. Provize jsou splatné vždy jednou měsíčně a to k 15. dni následujícího měsíce, ve kterém vznikly pronájmy. Platba je dohodnuta bezhotovostním převodem na bankovní účet provozovatele na základě vystavené faktury.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto Obchodní podmínky - půjčovny jsou součástí všeobecných obchodních podmínek užívání portálu, které se na vztah mezi půjčitelem a provozovatelem vztahují v rozsahu, v jakém tyto všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak. Práva a povinnosti, těmito obchodními podmínkami neupravené, se řídí podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito obchodními podmínkami v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou přiměřenou změnu těchto Obchodních podmínek - půjčovny, a to i bez předchozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.11.2016